Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Lespret

De dienst "Lespret" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Creativeorange V.O.F.. Aan het gebruik van Lespret zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Lespret te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Creativeorange V.O.F. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Lespret wordt u aangeboden ten behoeve van automatiseringsdoeleinden binnen uw bedrijf middels de via Lespret aangeboden tools. U bepaalt zelf hoe u de tools inzet en voor welke specifieke doelen. 

1.2 Om Lespret te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken. 

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Creativeorange V.O.F. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Creativeorange V.O.F. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4 Met Lespret verwerkt u persoonsgegevens. Creativeorange V.O.F. treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; u bent de verantwoordelijke. U vrijwaart Creativeorange V.O.F. van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet. 

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden Lespret te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 In het bijzonder is het verboden Lespret op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma's voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst. 

2.3 Indien Creativeorange V.O.F. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Creativeorange V.O.F. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. 

2.4 Indien naar het oordeel van Creativeorange V.O.F. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Creativeorange V.O.F. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Creativeorange V.O.F. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 Creativeorange V.O.F. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. 

2.6 Creativeorange V.O.F. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Creativeorange V.O.F. van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Creativeorange V.O.F. doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst. 

3.2 Creativeorange V.O.F. onderhoudt Lespret actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Creativeorange V.O.F. dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd. 

3.3 Creativeorange V.O.F. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Lespret aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Creativeorange V.O.F. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. 

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst Lespret, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Creativeorange V.O.F.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Creativeorange V.O.F., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. 

4.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Creativeorange V.O.F. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen. 

4.3 Indien u informatie stuurt naar Creativeorange V.O.F., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4 Creativeorange V.O.F. zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Lespret, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Creativeorange V.O.F. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Creativeorange V.O.F. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Lespret wordt u geheel gratis aangeboden. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Creativeorange V.O.F. geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst of schade die daarmee verband houdt. 

6.2 Creativeorange V.O.F. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Creativeorange V.O.F. meldt. 

6.4 In geval van overmacht is Creativeorange V.O.F. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2 Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

7.3 Creativeorange V.O.F. kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is. 

7.4 Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren. 

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1 Creativeorange V.O.F. mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2 Creativeorange V.O.F. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen. 

8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Lespret worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Creativeorange V.O.F. gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Creativeorange V.O.F. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 Creativeorange V.O.F. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Lespret of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

© Copyright 2021 Lespret.nl - Alle rechten voorbehouden

Afdruk via Lespret.nl